3M 蘑菇搭扣

57 个产品

$doc.localizations.viewProducts (57)

57 个产品

行业

产品形式

背衬 (载体)材料

胶粘剂类型

总宽度 (公制)

产品颜色

3M™ Dual Lock™ SJ3751蘑菇搭扣,带压敏胶,蘑菇茎密度400,黑色,1英寸×50码,每箱8卷 3M™ Dual Lock™ SJ3766蘑菇搭扣,刚性背基,蘑菇茎密度400,黑色,4英寸×50码,每箱2卷 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3550CF 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3222, 26 毫米 x 26 毫米 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3541 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3443 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3551 3M™ Dual Lock™ 可重新闭合蘑菇搭扣 TB3560 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3460 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3542 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3780, 6 英寸 x 50 码 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 DL250, 25.4 毫米 x 45.7 M 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3793, 16 毫米 x 31 毫米 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3278, 26 毫米 x 26 毫米 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3441 3M™ Dual Lock™ 可重新闭合蘑菇搭扣 TB3540 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3872 3M™ Dual Lock™ 可重新闭合蘑菇搭扣 MP3560 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 薄型SJ4575 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3440 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3461 3M™ Dual Lock™ SJ3827蘑菇搭扣,卡入式,蘑菇茎密度400,黑色,每箱5000个 3M™ Dual Lock™ 蘑菇搭扣 SJ3871 3M™ Dual Lock™ 薄型可重新闭合蘑菇搭扣 TB4570
Next