3M 吊臂和立杆

13 个产品

$doc.localizations.viewProducts (13)

13 个产品

产品类型

承重能力 (公制)

总高度 (公制)

3M™ DBI-SALA® Advanced™ 单组件 可调节上部吊柱偏移桅杆8518385,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 可调节上部吊柱偏移桅杆8518006,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 5件式8518000,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 吊臂8516693,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 下部延长杆8518004,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 单组件 可调节上部吊柱偏移桅杆8518386,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 5件式吊臂举升系统8518040,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 下部延长杆8518002,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 下部延长杆8518003,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 下部延长杆8518509,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 单组件 可调节上部吊柱偏移桅杆8518382,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 单组件 可调节上部吊柱偏移桅杆8518387,1 件 3M™ DBI-SALA® Advanced™ 可调节上部吊柱偏移桅杆8518001,1 件